Историята

Община Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Намира се на около 200 км. от столицата на България – София,в близост до съседна Югославия и граничи с Румъния. Област Видин разполага с прекрасни условия за практикуването и просперитета на туризма. Това са предимно местности в горски масиви, река Дунав, язовирни крайбрежия, скални масиви, исторически местности и забележителности, пещерни образувания, манастири.
Географското разположение на общината определя важната й роля на транспортен възел, сериозен потенциал, предпоставка за изграждането на втори мост на р. Дунав и транспортен коридор N 4 Север – Юг – най пряката пътна артерия между страните от Западна, Средна и Източна Европа. Община Видин се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Видинска област . Общината има 34 населени места с общо население 85718 жители. В климатично отношение община Видин попада в умереноконтинентална подобласт. Климатът е с рязко изразена студена зима с минимална сума на валежите и горещо лято с максимална сума на валежите. Равнинният релеф и откритостта на Видинската низина улесняват през пролетта, лятото и есента достъпа на влажни и топли въздушни маси от запад и северозапад и през зимата – нахлуване на студени континентални въздушни маси от изток. Характерните особености на климата, релефа и литоложкия състав оказват съществено влияние върху насоката за развитие на почвообразувателния процес. По отношение на зоналното почвено райониране на страната територията на община Видин попада в зоната на карбонатните и типичните черноземи.
 

 

Разпространени са няколко типа почви:

  • Излужени черноземи – като най-голямо разпространение са получили средноизлужените черноземи. Срещат с в района на Динковица, Майор Узуново, Бяла Рада и Слана бара.
  • Алувиално наносни – срещат се в землищата на Майор Узуново, Сланотрън, Иново, Градец, Рупци, Буковец и градовете Видин и Дунавци. Това са едни от най-плодородните площи в общината.
  • Ливадни черноземи.
  • Хумусно-карбонатни – разпространени са на малки петна между други почви, образувани върху основна скала варовик. Заемат изпъкнали, стръмни и прилепнали склонове.

Градец е едно от най-големите селища в община Видин. Разположено е на 12 км северозападно от гр. Видин, в долината на река Тополовец. Първите писмени сведения за селището (тогава Урумлар ) датират от 15 век . По-късно става известно като Гърци , а името Градец получава през 1934 г. Най-големия си разцвет достига през 1956 г. – над 4000 жители. Първата църква в селото “Св. Пророк Илия” е построена през 1854 г. Около три десетилетия след това е разрушена и на нейно място през 1896 г. е завършена сегашната, носеща същото име. На 8 км западно от Градец се намира Алботински скален манастир .